คนต้นแบบ
มูฮำหมัดอายุบ ปาทาน : "สื่อต้องมีอิสระและเป็นสมบัติของชุมชน" 
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาใดมากที่สุด ?
ปัญหาคอรัปชั่น
ปัญหาความแตกแยกของคนในชาติ
ปัญหาความยากจนของคนในชาติ
ปัญหายาเสพติด
  
วิทยุออนไลน์ -- คลิกเพื่อฟัง
สวท.ตรัง FM 91.25 MHz 
สวท.พัทลุง FM 98.00 MHz 
สวท.สตูล FM 95.50 MHz 
สวท.สงขลา FM 90.50 MHz 
สวท.ปัตตานี FM 101 MHz 
สวท.นราธิวาส FM 98.25 MHz 
สวท.ยะลา FM 92.00 MHz 
สวท.เบตง FM 93.00 MHz 
สวท.สุไหงโกลก FM 106.5 MHz 
สวศ.สงขลา AM 1404 KHz 
คนต้นแบบ
ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
 

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขานิติศาสตร์เปรียบเทียบ พ.ศ. 2529 จากมหาวิทยาลัยอิมามมุหัมมัดบินสุอูด นครริยาด ประเทศซาอุดีอารเบีย

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ครุศาสตร์อิสลาม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์การทำงาน
ผู้บริหารโรงเรียนบำรุงอิสลาม ตั้งแต่ปี พ.ศ 2529 (ค.ศ 1986) จนถึง พ.ศ 2540 (ค.ศ 1997)

 • ตัวแทนกระทรวงสาธารณสมบัติและกิจการอิสลามของประเทศคูเวตประจำประเทศไทย เมื่อปี ค.ศ 1989 จนถึงปัจจุบัน
 • สมาชิกสภาสูงสุดเพื่อกิจการมัสยิดโลกเมื่อครั้งการประชุม ณ นครมักกะหฺ เมื่อปี ค.ส 1989-2000
 • คณะมนตรีสันนิบาตโลกมุสลิมเมื่อปี ค.ศ 1991 จนถึงปัจจุบัน
 • ประธานโครงการจัดตั้งวิทยาลัยอิสลาม เมื่อปี พ.ศ 2539 (ค.ศ 1996)
 • อธิการบดีมหาวิทยาอิสลามยะลา เมื่อปี พ.ศ 2541 (ค.ศ 1998) จนถึงปัจจุบัน
 • ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อการอุดมศึกษาเอกชนภาคใต้ ปี พ.ศ 2546 (ค.ศ 2003)
 • รองประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒิสำนักงานจุฬาราชมนตรี เมื่อปี ค.ศ 2001 จนถึงปัจจุบัน
 • คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ ปี พ.ศ 2548 (ค.ศ 2005)
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ 2549 (ค.ศ 2006)
 • อะมีรุลฮัจย์ปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)
 • อะมีรุลฮัจย์ปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009)

ตำแหน่งหน้าที่ในฐานะทีปรึกษา
อดีตทีปรึกษาประจำศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค.ศ 1998-2001

 • ที่ปรึกษาประจำสำนักจุฬาราชมนตรี ค.ศ 1998 จนถึงปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 4 ค.ศ 1999-2002
 • อดีตที่ปรึกษา พ.ต.ท 43 ปี ค.ศ 2000
 • อดีตที่ปรึกษาสำนักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขต 2 ปี ค.ศ 2000
 • ที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมจริยธรรมปัตตานี
 • ที่ปรึกษาสมาคมจันทร์เสี้ยวแห่งประเทศไทย ปี 2003
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานีและยะลา
 • ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ)
 • คณะกรรมการที่ปรึกษา กอ.สสส.จชต ปี พ.ศ 2548 (ค.ศ 2005)
 • ที่ปรึกษามูลนิธิจันทร์เสี้ยว ปี 2550
 
 
 

หน้าแรก  |   ติดต่อเรา  
Public Relations Department Region 6 Songkhla.
สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6 สงขลา

40 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-231332 โทรสาร : 074-231840
อีเมล์ : prd6@prd.go.th
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
Copyrights © 2013 southinsider.com All Rights Reserved.